Mua Yoosun Acnes ở Phú Thọ

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số điện thoại
1 QT số 30 Tứ Mỹ, Tam Nông, Phú Thọ 972666832
2 QT số 55 K7, Yên Dưỡng, Cẩm Khê, PT 978156504
3 Thảo Lợi Yên Dưỡng, Cẩm Khê, PT 986412334
4 QT 49 Hiền Đa, Cẩm Khê, PT 983135415
5 QT 44 Tứ Mỹ, Tam Nông, Phú Thọ 983026080
6 Nhung Dũng Đồng Lương, Cẩm Khê, PT 972499098
7 QT 72 Thanh Uyên, Tam Nông 966704326
8 NT Tiến Dung Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ 984452066
9 QT 56 Liên Hoa, Phú Minh, PT 965088780
10 QT 59 Liên Hoa, Phú Minh, PT 975327926
11 QT 20 Hà Lộc, TX Phú Thọ 349757762
12 QT 32 Hà Lộc, TX Phú Thọ 976989890
13 Cường Anh Thanh Vinh, TX Phú Thọ 377376577
14 QT 12 Khải Xuân, Thanh Ba, PT 913099764
15 Qt 80 TT Thanh Sơn, PT 979686719
16 QT 23 Võ Lao, Thanh Ba, PT 972769728
17 Phương Liên TT Thanh Ba, PT 943034014
18 QT 89 Đồng Xuân, Thanh Ba 983593875
19 Nhâm Huy Mạn Lan, Thanh Ba 398080265
20 Qt 07 Hoàng Cương, Thanh Ba, PT 348865868
21 QT 10 Chí Tiêu, Thanh Ba, PT 976424955
22 Minh Hà TX Phú Thọ, PT 989133611
23 QT 06 Chợ Mì, TX Phú Thọ, PT 399142027
24 Phương Trường TX Phú Thọ, PT 964992555
25 QT 24 Văn Lung, TX Phúc Thọ 967633593
26 QT 26 Văn Lung, TX Phúc Thọ 984574656
27 QT 25 Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ 978898958
28 QT 5G Khu 4, Xã Phú Hộ, TX Phú Thọ 358236851
29 QT Thu Hà Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ 39090669
30 Ngọc Bích Hà Thạch, TX Phú Thọ 966041532